افعال کمکی در انگلیسی

افعال کمکی در انگلیسی (auxiliary verbs)، افعالی هستند که معمولاً قبل از فعل اصلی در جمله بکار می‌روند. این افعال برای تکمیل مفهوم جمله به فعل اصلی کمک می‌کنند. افعال کمکی یکی از کاربردی ترین و مهم ترین بخش های گرامر  در زبان انگلیسی است . به همین دلیل امروز سعی کردیم تا به طور کامل افعال کمکی در زبان انگلیسی را توضیح دهیم.

انواع افعال کمکی

افعال کمکی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند

 • افعال کمکی اصلی یا معین
 • افعال کمکی وجهی یا مدال

افعال کمکی اصلی

افعال کمکی اصلی  نیز از چند بخش تشکیل شده است و شامل موارد زیر می‌باشند:

افعال to be

افعال to be  شامل am, is, are, was, were, be, being, been   میشود. این افعال به عنوان فعل کمکی در جمله استفاده میشوند و در ساختار استمرای و مجهول بعنوان فعل کمکی کاربرد دارند.
مثال:

۱- I am writing this letter.

۲- My father is reading newspaper.

۳- I am listening to music.

۴- This letter was written.

جمله اول، دوم و سوم  زمان حال استمراری است که در آن یک فعل کمکی (am – is) و یک فعل اصلی (listening – reading – writing) وجود دارد. ترکیب این دو فعل، یک عبارت فعلی می‌سازد.
جمله چهارم ، یک جمله مجهول است که در آن یک فعل کمکی (was) و یک فعل اصلی (written) وجود دارد. ترکیب این دو فعل، یک عبارت فعلی (was written) می‌سازد.

نکته :  بعد از افعال to be هیچوقت از ریشه فعل استفاده نمی‌شود. بعد از افعال to be اگر فعلی واقع شود آن فعل باید یا به شکل ing باشد و یا قسمت سوم فعل (اسم مفعول).

I am writing this letter.

This letter was written by me.

افعال have

یکی دیگر از افعال کمکی اصلی فعل have و مشتقات آن (have, has, had, having) است. این افعال در زمان های کامل بعنوان فعل کمکی بکار می‌روند.
مثال:

۱- It has rained so many days.

۲- We have studied for 3 hours.

۳- She has not / hasn’t arrived yet.

۴- I had saved my document before the computer crashed.

۵- They had waited for several hours when I got there.

 

جمله اول و دوم و سوم  ، زمان حال کامل است که در آن یک فعل کمکی ( has-have ) و یک فعل اصلی ( studied – rained) وجود دارد. ترکیب این دو فعل، یک عبارت فعلی می‌سازد.
جمله  چهارم و پنجم ، زمان گذشته کامل است که در آن یک فعل کمکی (had) و یک فعل اصلی (saved) وجود دارد. ترکیب این دو فعل، یک عبارت فعلی می‌سازد.

نکته : بعد از افعال کمکی have هیچگاه از ریشه فعل استفاده نمی‌شود. بعد از افعال have اگر فعلی واقع شود آن فعل باید به شکل اسم مفعول (قسمت سوم فعل) باشد.

It has rained so many days.

 

بیشتر بخوانید : چالش های یادگیری زبان انگلیسی

 

افعال do

این نوع افعال کمکی شامل do, does, did میشوند . این نوع افعال در ساخت ساخت جملات سوالی، جملات منفی و جملات تاکیدی کاربرد دارند.
مثال جمله سؤالی:

Do you know what time it is?

جمله فوق، یک جمله سؤالی است که در آن یک فعل کمکی (do) و یک فعل اصلی (know) وجود دارد. ترکیب این دو فعل، یک عبارت فعلی می‌سازد. توجه داشته باشید که در این نوع جملات سؤالی، همواره یک اسم یا ضمیر (در اینجا you) بین فعل کمکی و فعل اصلی وجود خواهد داشت.
مثال جمله منفی:

I do not know what time it.

این جمله  یک جمله منفی است که در آن یک فعل کمکی (do) و یک فعل اصلی (know) وجود دارد. ترکیب این دو فعل، یک عبارت فعلی (do know) می‌سازد. توجه داشته باشید که در این نوع جملات منفی، همواره not که یک قید است بین فعل کمکی و فعل اصلی وجود خواهد داشت.

مثال جمله تاکیدی:

Yes, I do know your uncle.

در جملۀ فوق از do برای تاکید بر روی فعل شناختن (know) استفاده شده است. در این جمله، do know یک عبارت فعلی است.

نکات مهم:
۱- افعال کمکی اصلی می‌توانند بعنوان فعل اصلی در جمله استفاده شوند این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که بعد از آنها فعل دیگری واقع نشده باشد.
مثال:

He is a doctor.
She has a cat.
I did my homework.

۲- در جملات پرسشی، فاعل بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرد.

Are you coming to my party?
Do you prefer chocolate cake or white cake?

۳- قیدها بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرند.

You are not coming to my party.

افعال کمکی در انگلیسی

افعال کمکی وجهی

میتوان گفت افعال کمکی وجهی (Modal Auxiliary Verbs) دارای قاعده خاصی نیستند. این نوع افعال با فعل‌های اصلی همراه می‌شوند و برای بیانِ توانایی‌ها، اجبارها، ممکن‌ها، غیرممکن‌ها، مجوزها، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌ها، تعارف‌ها، پندها، پیش‌بینی‌ها، الزامات، حدس‌ها، احتمالات و نظایر آن استفاده می‌شوند.
افعال کمکی وجهی عبارتند از:

must, ought to, would, used to, shall, should, may, might, can, be able to, have (got) to, could, will

مثال:

I can play basketball.

I could play basketball.

I may play basketball.

I might play basketball.

I shall play basketball.

I will play basketball.

I would play basketball.

I should play basketball.

I must play basketball.

نکات مهم:
۱- افعال کمکی وجهی هیچگاه s سوم شخص نمی‌گیرند. بعد از این افعال فقط می‌توان از ریشۀ فعل استفاده کرد.

She can play tennis.

۲- بعد از افعال کمکی وجهی هیچگاه to (به استثنای ought to و used to) قرار نمی‌گیرد.You should call the police.

۳- این افعال هیچگاه با همدیگر بکار نمی‌روند.

He must play basketball.

۴- در جملات پرسشی، فاعل بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرد.

Could you play basketball?
Should you call the police?

۵- قیدها بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرند.

I can definitely go to your party.

افعال کمکی در انگلیسی

تشخیص افعال کمکی در جمله

افعال کمکی را میتوان با دو روش تشخیص داد .

 • اگر بتواند با فاعل جابه‌جا شوند و جمله‌ی سوالی ایجاد کند،‌ فعل کمکی است.
 • اگر هم بتواند جمله را منفی کند،‌ پس به عنوان فعل کمکی در جمله به کار رفته است.

نکته / معمولا خیلی کم پیش می‌آید که فعل اصلی با فاعل جابه‌جا شود تا یک جمله‌ی سوالی ساخته گردد. این افعال کمکی هستند که در اکثر مواقع با فاعل جابه‌جا می‌شوند تا بتوانند یک جمله‌ی سوالی ایجاد کنند. علاوه بر این، این جابه‌جایی حتی می‌تواند منجر به ایجاد جملات شرطی گردد یا به منفی بودن جمله تاکید  بیشتری اضافه کند.

چه موقع از افعال کمکی استفاده میکنیم؟

از افعال کمکی هنگامی استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد یکی از موارد زیر صحبت کنیم.

۱٫برای جلوگیری از تکرار

مثال :

.I like cats, but my husband doesn’t

من گربه ها رو دوست دارم. اما شوهرم دوست نداره.

(در اینجا برای جلوگیری از تکرار بعد از doesn’t فعل like نیامده است. )

۲٫همراه so, neither برای گفتن اینکه کسی یا چیزی شبیه چیزی هست که ما، در صحبت اشاره کردیم.

طرز ساخت :

So + auxiliary + subject

Neither (nor ) + auxiliary + subject

مثال :

.A : I loved his latest novel

.B : so did I

A : رمان جدیدش رو دوست دارم.

B :منم همین طور.

.A : I haven’t finished yet

.B : neither have I

A : هنوز کارم رو تموم نکردم.

B : منم همین طور.

۳٫برای گفتن اینکه شما در عقیده ای یا چیزی از شخص دیگری متفاوت هستید.

مثال:

.A : I don’t like shopping online

.B : I do. I buy a lot of my clothes online

A : من خرید آنلاین رو دوست ندارم.

B : اما من دوست دارم. من خیلی از لباس هام رو آنلاین میخرم.

 

بیشتر بخوانید : چگونه گرامر زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

 

۴٫برای نشان دادن تعجب و شگفتی وقتی چیزی را می خواهیم تکرار کنیم و دوباره بپرسیم برای مطمئن شدن.

مثال :

.A : I went to a psychic yesterday

?B : you did

A : من دیروز پیش روان شناس رفتم.

B  : واقعا؟

.A : I’ll make the dinner

.B : you will? That’s great

A  : من شام رو درست می کنم.

B  : واقعا؟ این عالیه.

۵٫برای تاکید کردن در جمله یا برای رد کردن نظر کسی و گفتن اینکه شما از انجام کاری مطمئن هستید.

طرز ساخت :

در زمان حال و گذشته ساده do و یا did رو قبل فعل اصلی اضافه می کنیم.

مثال :

!A : you didn’t lock the door

.B : I did lock it, I know I did

A : تو در رو قفل نکردی!

B  : من قفلش کردم. مطمئنم.

.A : Silvia isn’t coming

.B : she is coming. I just spoke to her

A  : سیلویا نمیاد.

B : اون میاد. همین الان باهاش صحبت کردم.

افعال کمکی در زبان انگلیسی

نمونه سوالات افعال کمکی در زبان انگلیسی

در این بخش تمریناتی را برای تسلط بیشتر شما بر مبحث فعل کمکی در زبان انگلیسی آورده ایم.

 1. What _____ the kids doing when you last saw them? (was, were, are, did, been)
 2. Carla _____ always wanted to try skydiving. (was, doesn’t, has, is, have)
 3. Where _____ you go on your summer vacation? (were, been, are, did, does)
 4. Why do you think she ____ call you like she said she would? (didn’t, is, hasn’t, has been, have)
 5. Mary ____ going to be upset when she hears what happened. (will, don’t, is, didn’t, has)
 6. Jeremy _____ want to go to the movies; he wants to stay home instead. (doesn’t, isn’t, wasn’t, hasn’t, was not)
 7. I _____ appreciate his jokes. They weren’t funny. (did, have, been, didn’t, haven’t)
 8. I really like fish but I _____ care for meat. (weren’t, been, don’t, is, was)
 9. Where ______ you going when I saw you last night? (were, was, is, do, did)
 10. Tara ______ called yet; she’s late as usual. (are, were, has, hasn’t, wouldn’t)

جواب های تمرین افعال کمکی

جواب ها :

 1. were
 2. has
 3. did
 4. didn’t
 5. is
 6. doesn’t
 7. didn’t
 8. don’t
 9. were
 10. hasn’t

امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشد . مجموع مای پی تی ای برای تقویت مهارت گفتاری شما کلاس های تدریس خصوصی مکالمه را برگزار میکند . شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

یادداشت

تلفن های تماس : ۰۹۱۲۳۱۰۹۸۵۶-۰۲۱۲۶۴۲۱۳۵۲
آدرس : تهران – خیابان شریعتی – بلوار میرداماد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *