نوشته‌ها

ایدیم

ایدیم چیست ؟ (idiom)

فکر کنید با دوستان صحبت میکنید و در مورد فردی حرف میزنید که لجباز و یک دنده است و میگویید مریم مرغش یک پا دارد و بعضی وقت ها حرف هایی میزند که مخ آدم سوت میکشه و دود از سرش بلند میشه. فرض کنید همزمان یک فرد خارجی که تسلط کمی به زبان فارسی دارد ، ح…