نوشته‌ها

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

آموزش جز به جز ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

اگر در حال یادگیری گرامر زبان انگلیسی هستید حتما اسم ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی به گوشتان خورده است . ضمایر انعکاسی ضمایری هستند که معمولا وقتی فاعل و مفعول در جمله یکسان است از آن استفاده میشود. ترجمه آن در فارسی به صورت خود است .به طور کل…