نوشته‌ها

صفات تفضیلی در زبان انگلیسی

آموزش جامع صفات تفضیلی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی در زبان انگلیسی معمولا برای مقایسه دو اسم استفاده میشود همان طور که ما در فارسی از این صفت استفاده میکنیم و برای برتر نشان دادن اسمی نسبت به اسم دیگر از "تر " استفاده میکنیم. در زبان انگلیسی نیز همین گونه است و از چند قاعده خاص پی…