نوشته‌ها

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی( Present Perfect)

یکی از زمان های پرکاربرد ، زمان حال کامل در زبان انگلیسی است  که ارتباطی بین زمان گذشته و حال دارد . این زمان برای اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده و تاثیرش تا امروز ادامه دارد . اگر بخواهیم این زمان را با زمان ها در زبان فارسی مقایسه کنیم میتوانیم…