نوشته‌ها

زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

معرفی زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی + فیلم

زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی همانند زمان ماضی بعید در زبان فارسی است . اگر عملی در گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق بیوفتد از زمان گذشته کامل استفاده می کنیم. (گذشته در گذشته ) ساختار زمان گذشته کامل به صورت زیر است. فاعل  + had + …