نوشته‌ها

حرف the در زبان انگلیسی

30 کاربرد رایج حرف the در زبان انگلیسی

در آموزش زبان انگلیسی، حروف تعریف نقش بسیار مهمی دارند. حرف the ، به عنوان تنها حرف تعریف معین در زبان انگلیسی شناخته میشود.همچنین حرف the  یکی از کلمات رایج در زبان انگلیسی است اما بسیاری از زبان آموزان در مکالمات خود تعداد دفعات زیادی از آن اس…