نوشته‌ها

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی +فیلم

اسامی در زبان انگلیسی در دو حالت جمع و مفرد وجود دارد . حالت مفرد که به آن singular  گفته میشود ، برای یک فرد ، محل و ... مورد استفاده قرار میگیرد ولی حالت جمع آن (plural ) گفته میشود برای بیش از یک فرد ، محل و چیز به کار میرود . جمع بستن اسامی در …