نوشته‌ها

توصیف ظاهر افراد به زبان انگلیسی

توصیف ظاهر افراد به زبان انگلیسی

در این مقاله قصد داریم بهتوصیف ظاهر افراد به زبان انگلیسی بپردازیم.در مکالمه زبان انگلیسی و به طور روزمره ما درمورد اشخاص مختلف صحبت میکنیم و ممکن است ویژگی های مختلف آنها را توصیف کنیم. توانایی ما در توصیف ظاهر افراد کمک میکند بهتر بتوا…