نوشته‌ها

توصیف ظاهر افراد به زبان انگلیسی

توصیف ظاهر افراد به زبان انگلیسی

در این مقاله قصد داریم به توصیف ظاهر افراد به زبان انگلیسی بپردازیم.در مکالمه زبان انگلیسی و به طور روزمره ما در مورد اشخاص مختلف صحبت میکنیم و ممکن است ویژگی های مختلف آنها را توصیف کنیم. همچنین ممکن است کسی از ما سوالی کند ، پس چه بهتر است …